CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poslání

Posláním Domova ve Zboží je vytvořit podmínky osobám se zdravotním postižením ve věku od 19ti let k prožití smysluplného, důstojného života. S podporou k samostatnosti a začleňování do společnosti, na základě jejich individuálních schopností a dovedností. 

Organizace poskytuje v domově pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 ods. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytované činnosti

 1. základní:
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu včetně zdravotní péče
  • aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 2. rozšířené - zvlášť hrazené (fakultativní):
  • doprava na přání uživatele (hrazena dle aktuálního sazebníku)


Cílová skupina

Služba je určena osobám se zdravotním postižením podle § 48 odst.  1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Do cílové skupiny patří osoby od 19ti let s mentálním postižením a vedle mentálního postižení také s tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují pobytovou službu, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Kapacita zařízení je 60 lůžek.


Službu neposkytujeme uživatelům:

 • závislým na návykových látkách (zjištěno na zákl. lékařského posouzení) v době podání žádosti, řízení o přijetí a vlastním nástupu do zařízení,
 • uživatelům, kteří svým agresivním chováním ohrožují sebe i okolí,
 • osobám v akutní fázi psychického onemocnění (zjištěno na zákl. lékařského posouzení),
 • osobám, které nesouhlasí s umístěním.

Cíle

Cílem služby je poskytovat takovou míru podpory a péče, aby uživatel byl co nejméně závislý na sociální službě.

Osobní cíle uživatelů jsou řešeny v individuálních plánech uživatelů s důrazem na samostatnost, odpovědnost, seberealizaci a sebeúctu v závislosti na míře postižení. Pracovníci zařízení se snaží o aktivní spolupráci s opatrovníkem a rodinou.


Cíle pro rok 2017

 

Webové stránky

Revidovat webové stránky zařízení

 1. Zhodnotit vizuální podobu webových stránek v návaznosti na moderní trendy,
 2. Vyhodnotit grafický i textový obsah,
 3. Ve spolupráci s nasmlouvanou firmou realizovat změny.

 

Personální situace

V návaznosti na stanovené moderní trendy v poskytování sociálních služeb zhodnotit počty a vytíženost personálu zařízení. V případě potřeby změny počtu zaměstnanců vstoupit do jednání se zřizovatelem.

 

 Vytvoření cvičné kuchyně

V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb a socializace klientů zařízení, vytvořit na budově č. 3 cvičnou kuchyň. Vybraní uživatelé by v ní následně získávali dovednosti, které by mohli využít při etablování mezi běžnou populaci.   

 

 

Vize zařízení

Vizí Domova ve Zboží, p. o. je poskytování kvalitní sociální služby, která povede k rozvoji samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, při akceptování individuality každého uživatele. Zároveň zařízení bude směrovat k rozšíření poskytovaných služeb pro jinou cílovou skupinu. 

Principy uplatňované v Domově ve Zboží, p. o.

 • naplňování vlastní vůle - vycházky, individuální plánování, rozvrhnout si den dle svých představ, uložení dokladů, stížnosti, volba stravy, lékaře
 • respektování důstojnosti -  respektování přání uživatelů, individuální přístup, rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci
 • individualizace služby - služby poskytujeme na základě individuálního plánování, zohledňujeme přání a individuální potřebu uživatele, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem
 • začleňování uživatelů do běžného života - snahou všech zaměstnanců je vést uživatele k samostatnosti
 • integrace našich uživatelů do společnosti prostřednictvím např. Dne otevřených dveří a obdobných akcí za účasti širší veřejnosti, webových stránek, letáků, článků v novinách, spoluprací s jinými zařízeními, pracovní dílnou mimo zařízení, spoluprací s městem Habry

STÍŽNOST NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Stížnost – ústní nebo písemné podání, jímž se uživatelé, opatrovníci, popř. další osoby, obracejí na poskytovatele ve věci ochrany svých oprávněných zájmů nebo upozorňují na nedostatky a závady v rámci poskytování sociální služby v Domově ve Zboží.

Stěžovatel – osoba, která stížnost podala.

Stěžovatelem může být:

 • zájemce o službu
 • rodinný či blízký člověk zájemce
 • uživatel služby
 • opatrovník uživatele
 • zástupce, kterého si uživatel nebo zájemce zvolí pro podání a vyřizování stížností
 • pracovník zařízení


Podněty a připomínky -  ústní nebo písemná podání, která obsahují drobnou kritiku, návrhy na zlepšení kvality služby.

Principy pro podávání a vyřizování stížností

 • bezpečnost
 • diskrétnost a důvěra
 • dostupnost pravidel, pravidla jsou veřejná
 • jasnost a přehlednost pravidel
 • rovnoprávnost stran
 • možnost odvolání


Podání stížnosti, námětu nebo připomínky nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána, nejde-li o tutéž osobu. Podavatel nesmí být poškozen ve svých právech a oprávněných zájmech, a to ani v případě, kdy se např. jeho stížnost ukáže jako neodůvodněná.

Pravidla pro podávání stížnosti

Stížnost lze podat:

 • Ústně - stěžovatel může o svém požadavku nebo stížnosti informovat jakéhokoli pracovníka. Pracovník tuto informaci předá svému nadřízenému pracovníkovi.
 • Telefonicky – stěžovatel může o svém požadavku podat stížnost telefonicky – postup vyřizování je stejný jako ústně.
 • Písemně -  je možné stížnost podat do schránek stížností a připomínek, které jsou umístěné v budově č. 1 a v budově č. 2. Schránka je viditelně označena. Schránky na stížnosti jsou vybírány jedenkrát týdně. Případná stížnost je předána řediteli zařízení.
 • Stížnost zaslanou e-mailem vytiskne pracovník, kterému stížnost přijde na e-mail, tento pracovník ji předá nejpozději následující pracovní den řediteli zařízení.
 • Anonymně – stěžovatel má možnost na požádání zůstat v anonymitě. To znamená, že jméno uživatele bude znát pracovník, kterého stěžovatel informoval o svém požadavku podat stížnost. Pokud stěžovatel nechce podat stížnost přímo, může využít i schránky na stížnosti. Stěžovatel nemusí při podávání stížnosti uvádět své jméno a podpis. Anonymními stížnostmi se poskytovatel zabývá stejně jako stížnostmi, kde je stěžovatel znám.

Verbálně nekomunikující uživatelé mohou požádat svého klíčového pracovníka, případně pracovníka komunikujícího alternativními formami komunikace, jiné zaměstnance či osoby apod.

Každá stížnost je evidována v Knize stížností, která je uložena u ředitele zařízení.  Stížnost vždy řeší ředitel za účasti příslušného vedoucího úseku a sociální pracovnice. Pokud to lze, ověří oprávněnost stížnosti rozhovorem se zúčastněnými stranami a svědky.

Vyjádření ke každé stížnosti, námětu či připomínce je v písemné podobě doručeno tomu, kdo stížnost, námět nebo připomínku podal. Je-li to pro pochopení záležitosti třeba, je písemná odpověď objasněna v rozhovoru.

Pokud je stížnost, námět nebo připomínka anonymní, je odpověď vyvěšena na nástěnkách v zařízení, ovšem se zřetelem na ochranu práv osob a osobních a citlivých údajů.

Odvolání proti rozhodnutí

Účastníci se mohou proti rozhodnutí ve věci rozhodnutí o stížnosti ústně či písemně odvolat, a to do 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí. Odvolat se mohou stejným způsobem jako při podání stížnosti. Odvolání se podává přímo řediteli zařízení, který do 30 dnů ode dne podání odvolání rozhodne písemnou formou. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se mohou stěžovatelé obrátit na tyto instituce:

1.    na zřizovatele:
Krajský úřad, vedoucí odboru sociálních věcí

Žižkova 57
587 33 Jihlava

2.    na další instituce sledující dodržování  lidských práv:
Veřejný ochránce práv

Údolní 39,
602 00 Brno

Liga lidských práv, o.s.
Burešova 615/6
602 00 Brno – Veveří

Český helsinský výbor

Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5

ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Registrované všeobecné sestry zajišťují základní zdravotnickou a ošetřovatelskou péči v návaznosti na ordinace lékařů v denních službách od 6:00-18:00. Noční službu zajišťují pracovníci v sociálních službách.

Přímá péče je pracovníky v sociálních službách poskytována uživatelům nepřetržitě, tj. 24 h denně.

Lékařská péče je zajištěna formou smluvních lékařů, kteří do zařízení dochází:

 • praktický lékař pro dospělé – dochází do zařízení 1krát týdně, zpravidla ve středu (ordinační doba cca od 8:00 do 11:00)
 • psychiatr – dochází do zařízení 1krát za 3 týdny, zpravidla každý třetí čtvrtek (ordinační doba cca od 8:30 – 13:00).


Psycholog dochází dle individuálních potřeb uživatelů. Ke stomatologovi jsou uživatelé dopravováni personálem zařízení.

V případě změn (změna dne, kdy bude lékař ordinovat; změna ordinační doby apod.), budou uživatelé v časovém předstihu o této skutečnosti informováni vždy na „středečním posezení“. Uživatelé, kteří se společného posezení neúčastní, budou ústně informováni sloužícím personálem. Dále jsou informace pravidelně aktualizovány na nástěnkách v zařízení.

Stážisté, praktikanti, dobrovolníci

V zařízení mohou pracovat v přímé péči s uživateli i dobrovolníci, studenti škol se sociálním zaměřením (případně na ekonomickém úseku s ekonomickým zaměřením) a účastníci rekvalifikačních kurzů. Podmínkou pro výkon stáže je věk nad 15. let a očkování proti hepatitidě typu B (s výjimkou stáže na ekonomickém úseku). Uživatelé mají právo péči od těchto osob odmítnout.

Holení vousů, stříhání vlasů

Zařízení navštěvuje pravidělně 2x v týdnu holička (úterý a pátek od 8:30 do 10:30), jednou měsíčně dochází v odpoledních hodinách.

Pedikúra

Pedikérka navštěvuje naše zařízení dle potřeby uživatelů, zpravidla 1krát – 2krát měsíčně.

Aktivity se psy 

Naše zařízení navštěvuje od března 2014 odborně vyškolená canisterapeutka, paní Marcela Kotnová se svými čtyřmi fenkami trpasličího pudla. Dochází k nám zpravidla 1krát týdně a každá jejich návštěva je uživateli s radostí vítána. Fenky navštěvují uživatele přímo na pokoji, ve společných prostorách, v rehabilitační místnosti nebo v rozlehlém areálu zařízení. Aktivity probíhají individuálně nebo kolektivně, vždy podle konkrétních přání a potřeb uživatelů.

MÁTE-LI ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ DO NAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Při skutečném zájmu u umístění do našeho zařízení, doložte prosím sociální pracovnici:

 • řádně vyplněnou Žádost o umístění do Domova ve Zboží, p.o a
 • přílohy k této žádosti: Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění do Domova ve Zboží, p.o. a Vyjádření ošetřujícího lékaře - psychologa/psychiatra


Podrobnější informace a potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.